Provozní řád

čl.1
Úvodní ustanovení

 1. Modelland je projekt studentského klubu Silicon Hill (dále jen “SH”), který je součástí Studentské unie ČVUT (dále jen “SU”).
 2. Tyto předpisy platí pro místnosti projektu Modelland, který se nachází v:
  • suterénu pod schody, blok 4, Koleje Strahov (dále jen “Modelland B4”);
  • 3. patře, blok 6, Koleje Strahov (dále jen “Modelland B6”).
 3. Modelland má vedoucího podle stanov SH (vedoucí projektu). Vedoucí projektu musí být členem SH.
 4. Členem projektu Modelland se rozumí člen SH, který se stará o chod místností, které spadají pod projekt Modelland.
 5. Návštěvníkem se rozumí, každá osoba, která se vyskytuje v místnosti Modelland B4 nebo Modelland B6 a není členem projektu Modelland.
 6. Vypůjčitelem se rozumí člen SH, který si zarezervuje místnost projektu Modelland pomocí rezervačního systému k tomu určenému.

čl.2
Práva a povinnosti

 1. Každý člen projektu Modelland má nárok na přístup do místností projektu pomocí zapůjčeního klíče.
 2. Člen projektu Modelland má právo na změnu nebo zrušení rezervace, ať už probíhající nebo nadcházející.
 3. Vypůjčitel může navštívit místnost po předem vytvořené rezervaci v rezervačním systému a následnámu zapůjčení klíče od správce dané místnosti.
 4. Do místností projektu Modelland mají povolen vstup pouze ti návštěvníci, kteří nemají udělen ban na službu základní členství.
 5. Vypůjčitel je odpovědný za všechny návštěvníky, kteří se v rezervovaný čas nacházejí spolu s vypůjčitelem v místnosti projektu Modelland.
 6. Vypůjčitel a všichni návštěvníci, které vypůjčitel vpustil do místnosti, jsou povinní odejít nejpozději v čase, do kterého má vypůjčitel místnost zarezervovanou pomocí rezervačního systému.
 7. Vypůjčitel je povinný zkontrolovat stav místnosti a její vybavení dle inventárního seznamu a nahlásit veškerá poškození a znečištění. Po zjištění poničení místnosti či vybavení bude náhrada škody směrována na posledního vypůjčitele uvedeného v rezervačním systému.
 8. Vynášení vybavení z místností projektu Modelland je zakázáno, pokud vedoucí projektu nebo správce místnosti neurčí jinak.
 9. Za porušení pravidel provozního řádu projektu Modelland , může být viník postižen tresty SH, což je například zákaz využívání projektu Modelland nebo udělení banu na základní členství.
 10. Za porušení pravidel provozního řádu projektu Modelland, při kterém dojde k újmě na majetku SH nebo třetí osoby, je viník povinen vzniklou škodu uhradit.
 11. V případě, že se neprokáže viník, tak za porušení pravidel odpovídá vypůjčitel.
 12. V místnostech projektu Modelland je každý povinen dodržovat základní hygienické návyky a před ukončením rezervace vrátit vše do původního stavu.
 13. Každý je povinen respektovat a dodržovat provozní řád projektu Modelland a zároveň dodržovat interní pravidla klubu SH, Stanovy klubu SH, Stanovy SU a zákony České republiky.
 14. V místnostech projektu Modelland je zakázáno:
  • kouření
  • hlasitá reprodukce hudby a ozvučení zejména po 22:00

čl. 3
Kroky pro zapůjčení místnosti

 1. Pro vytvoření rezervace vypůjčitel kontaktujte správce místnosti na jeho osobní email případně se dotáže na zapůjčení klíče odesláním emailu do konference projektu.
 2. Se vstupem do místnosti vypůjčitel souhlasí, že si přečetl a byl srozumněn s Provozním řádem.

čl. 4
Pravidla rezervací

 1. Vypůjčitel potvrzuje rezervaci odemknutím dvěří zapůjčeným klíče od správce místnosti.
 2. Maximální délka rezervace je 6 hodin. V případně potřeby rezervace delšího trvání je nutné se osobně domluvit se správcem místnosti.
 3. Při odchodu z místnosti před ukončením rezervace je vypůjčitel povinnen informovat správce místnosti a vrátit klíč neprodlene po odchodu z místnosti.